پینت بال

20120420-175227.jpg

امروز اولیم تجربه پینت بالم بود.
با چند نفر از بچه هاى سازمان بعد از ظهر خوبى رو گذروندیم.
از زمین (مجموعه ذوالجناح انتهاى اتوبان ارتش) و وسایل زیاد راضى نبودیم چون اصلا تمیز نبود و داخل زمین خیلى جاها بوى لجن مى داد.
اما جمع همکاران خوب بود.
دو نفر رو با تیر زدم و خودم هم تو دور آخر دو تا تیر خوردم که جاى یکیش رو کتف چپم کبود شده